Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Skargi i Wnioski

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
2.Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5,poz. 46)

Skargi i wnioski można składać: we wszystkie dni robocze w godz.: od 730 -1500 Osobiście lub pisemnie do:

Jeśli chcesz uzyskać pomoc w formie interwencji zwróć się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46

tel

Przygotował:Urszula Jaskuła