Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Prawa Pacjenta

 


USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318, w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 lutego 2019 r. )


USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641)


USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 138)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069)

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w tym Kombatantów i Osób Represjonowanych
URSZULA JASKUŁA


PRAWA PACJENTA - INFORMATOR