Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniana jest za okazaniem dowodu tożsamości ( np. dowód osobisty, paszport);
  1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy;
  2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu;
  3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu;
Po śmierci pacjenta prawo do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w dokumentacji medycznej.

Miejsce udostępniania dokumentacji : 
odbywa się w dniach roboczych w godz. 7.30-15.00 

budynek „C”:
Biuro Działu Świadczeń Medycznych i Zamówień Publicznych  -  I piętro pokój 101 tel. (63) 26 26 119 
Biuro Składnicy Akt – II piętro pokój 214 tel. (63) 26 26 178 
Rejestracja Poradni Specjalistycznych – parter tel.(63) 26 26 118

budynek „A”:
Rejestracja Podstawowej Opieki Zdrowotnej - parter tel.(63) 26 26 113
wypożyczanie zdjęć RTG – I piętro, rejestracja Prac. Diagnostyki Obrazowej tel.(63) 26 26 157 
Adnotacji na kserokopii dokumentacji „za zgodność z oryginałem”dokonuje się w   pokoju nr 101 lub 214.
 
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Opłaty: 
Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierane są opłaty wg cennika: 
Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. Dyrektora SPZOZ w Kole (kliknij żeby zobaczyć)
 
Podstawa prawna:
Art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz. U. 2017 poz. 1318 z pózn. zm.) 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (kliknij żeby pobrać)


Szczegółowe informacje: 
Składnica Akt tel. 63 26 26 178Przygotował: Urszula Jaskuła