Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Ochrona Danych Osobowych

Polityka prywatności – informacje o przetwarzaniu danych

 

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, dlatego są one chronione z wykorzystanie powszechnie obowiązujących standardów bezpieczeństwa.

Akceptując niniejszą politykę Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych.

Poniżej chcielibyśmy przybliżyć Ci informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Nas.

 1. Informacje wstępne
 • My, czyli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole 62-600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25 tel.: (63) 2626140,;
 • Ty, osoba odwiedzająca Naszą stronę internetową;
 • RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywamy je Rozporządzeniem).
 1. Administrator Danych

My jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Dane przetwarzamy na podstawie prowadzonej działalności.

 1. Organ nadzorczy

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest to osoba, z którą możesz się  kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem, iod@spzozkolo.pl

 1. Sprzeciw odnośnie przetwarzania

Możesz złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych. Rozpatrzymy zasadność sprzeciwu. Możesz zawsze wycofać wszystkie lub niektóre zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na Nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że zgodnie z przepisami prawa będziemy uprawnieniu do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

 1. Cel przetwarzania danych

W oparciu o Twoje dane możesz zostać poddany mechanizmowi profilowania z wykorzystaniem Twojej lokalizacji oraz informacji o produktach, którymi byłeś zainteresowany. Profilowanie może zostać użyte w celu dostosowania części informacji wyświetlanych na stronie.

 1. Jakie dane przetwarzamy

Możemy przetwarzać dane zbierane automatycznie przez przeglądarki internetowe (lokalizacja, adres IP i inne dane przesyłane przez przeglądarki).

 1. Komu możemy Twoje przekazać dane

Dane mogą być udostępnione tylko i wyłącznie upoważnionym podmiotom. Dane osobowe są przekazywane do firm trzecich w celu:

 • zbierania informacji statystycznych,
 • analizy danych.
 1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Okres przetwarzania Twoich danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są zależne, od przepisów prawa lub przyjętych przez Nas, zgodnie z tymi przepisami metod przechowywania, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Twoje prawa
 • Masz prawo żądania od Nas dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Nas.
 • Będziesz miał prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

Polityka Cookies

Strona internetowa używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www oraz przechowywane przez przeglądarkę. Informacje są odczytywane przez serwer, który je utworzył po ponownym połączniu ze stroną. Zebrane dane służą do ulepszenia działania systemu informatycznego odpowiedzialnego za realizację witryny internetowej oraz do dostosowania zawartości do preferencji użytkownika.

W ramach portalu możemy stosować następujące rodzaje plików Cookies:

 • Tymczasowe to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które są przechowywane do momentu zakończenia sesji.
 • Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.
 • Własne pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej.
 • Zewnętrzne pochodzące z witryny zewnętrznej, inna niż witryna odwiedzana.
 • Konfiguracji umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie.
 • Niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
 • Funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu.
 • Reklamowe umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

Aktualnie portal nie korzysta ze wszystkich wymienionych plików, jednak zastrzega sobie prawo do ich użycia w dowolnej chwili. 

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. 

Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienie korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje utraty dostępu do treści.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kole przy ul. K.J.Poniatowskiego 25. Może się Pan/Pani z nim skontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@spzozkolo.pl, telefonicznie pod numerem (63) 2626140  lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:iod@spzozkolo.pl

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń medycznych na podstawie: 1.ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalnosci leczniczej(tekst jed. Dz.U. 2018 poz.160); 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (tekst jed.Dz.U.2017 poz.1938); 3. Umowa zawarta z NFZ

4) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań SPZOZ.

Będziemy przekazywać dane wyłącznie na podstawie ustawy  z dnia 8 czerwca 2017 r. art. 27 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 , poz. 1318):

• podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych,

• innym odbiorcom danych, np.  organom rentowym, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym itp.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

22 lat dzieci do ukończenia 2 r.ż.

30 lat,  w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, lub  dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników,

10 lat, zdjęcia rentgenowskie.

7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie . niemożliwość  udzielenia świadczeń medycznych.

10) . Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

Monitoring wizyjny

SP ZOZ w Kole, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren szpitala jest monitorowany (ciągi komunikacyjne Izby przyjęć, oddział dziecięcy oraz wyznaczony teren na zewnątrz). Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w SP ZOZ w Kole.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem

Informacje udzielane są telefonicznie pod nr (63) 26 26 650 w godzinach od 800 do 1500