Informacje

     Informacje ogólne

     Schemat organizacyjny

     Kierownictwo

     Komórki organizacyjne

     Zamównienia publiczne

     Status prawny

     Ogłoszenia o naborze

     Cel działania SPZOZ

     Cennik usług

     Udostępnianie dokumentacji
         medycznej

   Inne

     Informacje nieudostępnione

     BIP użyteczne linki
   Serwis

     Instrukcja obsługi

     Statystyka odwiedzin

     Mapa strony


Szukaj:


Udostępnianie dokumentacji medycznej
Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniana jest za okazaniem dowodu tożsamości ( np. dowód osobisty, paszport);
  1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy;
  2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu;
  3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu;
Po śmierci pacjenta prawo do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w dokumentacji medycznej.

Miejsce udostępniania dokumentacji :
odbywa się w dniach roboczych w godz. 7.30-15.00

budynek „C”:
Biuro Działu Świdczeń Medycznych i Zamówień Publicznych - I piętro pokój 101 tel. (63) 26 26 119 
Biuro Składnicy Akt – II piętro pokój 214 tel. (63) 26 26 178 
Rejestracja Poradni Specjalistycznych – parter tel.(63) 26 26 118

budynek „A”:
Rejestracja Podstawowej Opieki Zdrowotnej - parter tel.(63) 26 26 113
wypożyczanie zdjęć RTG – I piętro, rejestracja Prac. Diagnostyki Obrazowej tel.(63) 26 26 157
Adnotacji na kserokopii dokumentacji „za zgodność z oryginałem” dokonuje się w biurze Składnicy Akt, pokój 101 lub 214.
 
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Opłaty:
Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierane są opłaty wg cennika:
Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Dyrektora SPZOZ w Kole (kliknij żeby zobaczyć)
 
Podstawa prawna:
Art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2017 poz. 1318 s późniejszymi zmianami). 
 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (kliknij żeby pobrać)


Szczegółowe informacje:
Składnica Akt tel. 63 26 26 178Przygotował: Urszula Jaskuła

© 2020 SPZOZ Koło@