Aktualności

 • 9 Stycznia 2018 Wtorek SPZOZ Koło zatrudni kierownika ds. administracyjno - gospodarczych:

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole  zatrudni kierownika ds. administracyjno- gospodarczych

  Wymagane kwalifikacje:

  ... czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 17 Kwietnia 2018 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koleczytaj więcej
 • 21 Lutego 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Nadzór autorski dla posiadanego systemu ESKULAP czytaj więcej

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Witamy w SPZOZ Koło

  Z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole składa Państwu życzenia wszelkiej pomyœlnoœci w życiu osobistym, sukcesów w pracy zawodowej oraz realizacji wszelkich planów na przyszłoœć.
Trudno znaleŸć słowa aby wyrazić podziękowania za serdecznoœć oraz chęć gotowoœci służenia w każdej chwili drugiemu człowiekowi. Jednoczeœnie pragniemy wyrazić ogromne uznanie dla Państwa za wykonywanie niełatwej pracy, wymagajšcej poœwięcenia, odpowiedzialnoœci i zaangażowania

Dyrektor SPZOZ w Kole zatrudni od dnia 01.07.2018 roku Kierownika Oddziału Chirurgii z pododdziałem Urologii.

 

Wymagania:
- wykształcenie wyższe z prawem wykonywania zawodu lekarza medycyny,
- specjalizacja w dziedzinie chirurgii ogólnej,
- doœwiadczenie w zarządzaniu personelem medycznym,
Mile widziane dodatkowe umiejętnoœci w zakresie chirurgii ogólnej.

Termin składania aplikacji: 19.04.2018r.
Termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert: 26.04.2018r.

Oddział Chirurgii z pododdziałem Urologii dysponuje 61 łóżkami oraz dużym kontraktem z NFZ.

Aplikacje należy składać na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
ul. Ks.J.Poniatowskiego 25
62-600 Koło
lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@spzozkolo.pl

Wszelkich informacji udziela Dyrektor SPZOZ w Kole - Cezary Chmielecki (63 2626140)
Dyrektor SPZOZ w Kole zatrudni do pracy lekarza Anestezjologii

 
Dyrektor SPZOZ w Kole zatrudni do pracy na etat położną środowiskową z odpowiednimi kwalifikacjami

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kole, zwany dalej: "Zakładem" jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, wykonującym działalność leczniczą, pokrywającym z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i regulującym swoje zobowiązania. Nadzór nad Zakładem sprawuje podmiot tworzący, którym jest Powiat Kolski. Zakład działa m.in. na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), zwanej w dalszej części Statutu "ustawą",
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t.: Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.: Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) ,
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.).
Siedziba Zakładu mieści się pod adresem: Koło 62-600, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25.
 1. Zasadniczy obszar działania Zakładu obejmuje teren Powiatu Kolskiego, w skład którego wchodzą:
  • gmina miejska Koło,
  • miasto i gmina Dąbie,
  • miasto i gmina Kłodawa,
  • miasto i gmina Przedecz,
  • gmina Grzegorzew,
  • gmina Kościelec,
  • gmina Babiak,
  • gmina Chodów,
  • gmina Olszówka,
  • gmina Osiek Mały,
  • gmina Koło.
 2. Zakład może obejmować też swoim działaniem:
  • ogół mieszkańców całego kraju,
  • cudzoziemców.

Pokaż SPZOZ w Kole na większej mapie